Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest przedsiębiorstwo TYMKAN Tymiński Mariusz, Lniska 22, 83-330 Żukowo.
  2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest …………………………………………, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej.
  3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail biuro@tymkan.pl, na który mogą wpływać wycofania ze zgody. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
  5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.